หลักสูตร

หลักสูตรการศึกษา

(* มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประจำหลักสูตร)การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)  รายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
Mechanical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
Mechanical Engineering

การรับรองจากคุรุสภาและสภาวิศวกร
(การรับรองปริญญาตรี 5 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Mechanical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
Mechatronics and Robotics Engineering

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ฉบับที่ 7

การรับรองจากคุรุสภา
(การรับรองปริญญาตรี 4 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Mechatronics Engineering
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 ฉบับที่ 12
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Mechatronics Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

Production and Industrial Engineering
การรับรองจากคุรุสภา
(การรับรองปริญญาตรี 4 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
(เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

Production and Industrial Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Production and Industrial Engineering

 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
(เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Production and Industrial Engineering
 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th) รายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)Bachelor of Engineering (B.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
Electrical Engineering and Education

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

Electrical Engineering and Education

การรับรองจากคุรุสภาและสภาวิศวกร
(การรับรองปริญญาตรี 5 ปี)

การรับรองจากคุรุสภา
(การรับรองปริญญาตรี 5 ปี)

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ฉบับที่ 25

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Electrical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Electrical Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Electrical Engineering

การรับรองจากคุรุสภา
(การรับรองปริญญาตรี 4 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Electrical Engineering
 
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Mechanical Engineering Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Electrical Engineering 
 
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ttc.fte.kmutnb.ac.th)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)Master of Engineering (M.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

Civil Engineering and Education
 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Computer Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (met.fte.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of science (Information and Communication Technology for Education) M.Sc.

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

Technical Education Technology
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
Information and Communication Technology for Education
 
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (tem.fte.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

Vocational and Technical Education Management

 

(* มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประจำหลักสูตร)                                                                                               การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ภาควิชาเครุศาสตร์ครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

Mechanical Engineering Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

Electrical Engineering Education
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

Electrical And Energy Engineering
 
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ttc.fte.kmutnb.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

Civil Engineering and Education
 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Computer Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (met.fte.kmutnb.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

Technical Education Technology
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
Information and Communication Technology for Education
 
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (tem.fte.kmutnb.ac.th)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

Vocation and Technical Education Management
ปรับปรุงหลักสูตรแบบเล็กน้อย โครงสร้างไม่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutbn.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
Electrical and Energy Engineering