หลักสูตร

หลักสูตรการศึกษา

(* มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประจำหลักสูตร)การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
Mechanical Engineering

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechanical Engineering

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ฉบับที่ 7

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechatronics Engineering
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 ฉบับที่ 12
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechatronics Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

Production and Industrial Engineering
 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
(เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

Production and Industrial Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Production and Industrial Engineering

 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
(เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Production and Industrial Engineering
 
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ttc.fte.kmutnb.ac.th)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)Bachelor of Engineering (B.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

Civil Engineering and Education
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

Civil Engineering and Education
 
  
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechanical Engineering Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Electrical Engineering Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ttc.fte.kmutnb.ac.th)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)Master of Engineering (M.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

Civil Engineering and Education
 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Computer Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (met.fte.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

วิยาศาสตรมหาบณฑิต (วท.ม.)
Master of science (Information and Communication Technology for Education) M.Sc.

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

Technical Education Technology
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

Information and Communication Technology for Education
 
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (tem.fte.kmutnb.ac.th)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

Vocational and Technical Education Management

 
ภาควิชาเครุศาสตร์ครื่องกล (tm.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

Mechanical Engineering Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

Electrical Engineering Education
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

Electrical And Energy Engineering
 
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (ttc.fte.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

Civil Engineering and Education
 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ced.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Computer Education
 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (met.fte.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Technical Education Technology
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)
Information and Communication Technology for Education

 
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา (tem.fte.kmutnb.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Vocation and Technical Education Management
 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutbn.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

Electrical and Energy Engineering