Month: พฤศจิกายน 2022

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สุดปังมาก คว้า 5 รางวัลจากการประกวดหนังสั้น

ทีมนักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์โยธาและภาควิชาคอมพิว…

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการบันทึกสื่อการสอนออนไลน์ จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน์และห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ที่ได้รับตำแหน่งที่สำคัญ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

นักวิจัย จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ World’s TOP 2% Scientists 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี…