Month: มิถุนายน 2022

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เครื่องฉายภาพอัจฉริยะสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 เครื่อง)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่องการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา แบบออนไลน์ ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศแจ้งห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ และห้องพบอาจ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโล…

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และวุฒิ ปวส. รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่…

ผลการสอบคัดเลือก และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ NCtechED14 และ ICtechED9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 หลังจากพิธีเปิดการประช…

ผลการสอบคัดเลือก และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…