fte

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2566

ขอให้ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน…

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก TU Dortmund University, GTDEE, และ GTCC ประเทศเยอรมนี

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ต้อนรับผู้เยี…

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก BFW, GTDEE, และ GTCC ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุ…

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ในกลุ่มวิทยานิพนธ์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับน…